Comisiynwyr Heddlu a Throseddu;

Caiff comisiynwyr heddlu a throseddu eu hethol gan yr heddlu i sicrhau bod anghenion plismona cymunedau yn cael eu bodloni mor effeithiol â phosibl ac i oruchwylio sut y delir â throseddu yn ardal eich heddlu chi.

Ymgeiswyr ar gyfer Gogledd Cymru

Mae etholiadau ar gyfer comisiynwyr heddlu a throseddu bellach wedi'u cynnal. Mae Andy Dunbobbin wedi’i ethol/hethol yn gomisiynydd heddlu a throseddu ar gyfer Gogledd Cymru.

Cliciwch ar ymgeisydd isod i weld ei ddatganiad etholiadol

Lawrlwytho llyfryn PDF sy'n cynnwys datganiadau pob ymgeisydd sy'n sefyll yn yr etholiad hwn

Lawrlwytho ffeil sain sy'n cynnwys datganiadau pob ymgeisydd sy'n sefyll yn yr etholiad hwn

Datganiad fesul Ardal Heddlu Swyddog Canlyniadau ar gyfer Gogledd Cymru

Mae’r wefan yn cynnwys rhagor o wybodaeth am yr ymgeiswyr hynny (os yw’r wybodaeth ar gael) a rhagor o wybodaeth ddefnyddiol i bleidleiswyr. Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw’r wybodaeth a roddir amdano neu amdani, ac efallai na fydd yn adlewyrchu fy marn i neu farn y cyngor. Fel Swyddog Canlyniadau yr Ardal Heddlu rwy’n gyfrifol am gydgordio’r etholiad a chyhoeddi’r canlyniad yn Gogledd Cymru. Cynhelir etholiadau ar gyfer Comisiwynwyr yr Heddlu a Throseddu yn Gogledd Cymru ar 6 Mai 2021; yr ymgeiswyr sy’n sefyll yn yr etholiad hwnnw, wedi eu rhestru yn ôl eu cyfenw yn nhrefn yr wyddor (a’u trefn ar y papur pleidleisio), yw:

  • Astbury, Pat (Welsh Conservative Party Candidate/Ymgeisydd Geidwadol Cymru)
  • Dunbobbin, Andy (Labour and Co-operative Party / Llafur a’r Blaid Gydweithredol)
  • Eleanor Ann Griffith (Plaid Cymru - The Party of Wales)
  • Lisa Ashley Wilkins (Welsh Liberal Democrats - Put Recovery First / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru - Adfywio yw`r flaenoriaeth)
  • Mark John Young (Independent / Annibynnol)

Gallwch gysylltu â mi yn:

Colin Everett

Cyngor Sir y Fflint
Neuadd y Sir
Yr Wyddgrug
Sir y Fflint
CH7 6NB

chief.executive@flintshire.gov.uk

01352 702101

www.siryfflint.gov.uk