Comisiynwyr Heddlu a Throseddu;

Caiff comisiynwyr heddlu a throseddu eu hethol gan yr heddlu i sicrhau bod anghenion plismona cymunedau yn cael eu bodloni mor effeithiol â phosibl ac i oruchwylio sut y delir â throseddu yn ardal eich heddlu chi.

Andy Dunbobbin

Roedd 2020 yn wahanol i unrhyw flwyddyn arall. Nid yn unig i’n cymunedau yng Ngogledd Cymru, ond i’r DU gyfan. Fel cymuned Gogledd Cymru, fe wnaethom sefyll i fyny a chefnogi ein gilydd trwy’r cyfnod anodd hwn. Rwy’n credu’n gryf y gallwn i gyd gyflawni cymaint mwy pan fyddwn yn cydweithio. Wrth i ni ddod allan o’r pandemig, mae’n rhaid i gydweithredu gydag eraill barhau.

Yr ysbryd cymunedol hwn sy’n fy ngwneud yn falch mai fi yw’r ymgeisydd Llafur a Chydweithredol i gynrychioli Gogledd Cymru fel Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Rwyf yn sefyll fel eich Comisiynydd Heddlu a Throseddu am fy mod eisiau bod yn llais i chi yn sefyll dros ddioddefwyr a chymunedau yn y system blismona a chyfiawnder troseddol. Mae fy ngwreiddiau yn y gymuned. Rwyf eisiau bod yn bont sy’n cysylltu Heddlu Gogledd Cymru â phobl fel chi a fi – gan ddatblygu perthynas fwy cadarnhaol rhwng yr Heddlu a’n cymunedau.

Ni fydd parhad yn ddigon. Ymgysylltu gwell, mwy o wrando a gweithredu gwirioneddol sydd ei angen. Byddaf yn cyflwyno’r achos dros fuddsoddi ymhellach yng ngwasanaethau’r Heddlu, Awdurdodau Lleol, a gwasanaethau eraill sydd yn atal rhywun rhag troi at fywyd o droseddu. Mae sicrhau bod gan bawb gyfle i lwyddo, i ddatblygu cymunedau sydd yn ffynnu, yn hanfodol i fynd i’r afael â throseddu ar draws Gogledd Cymru ac i symud Cymru ymlaen.
Mae fy addewidion i chi yn rhan o ymagwedd Gwasanaeth yr Heddlu sy’n Canolbwyntio ar y Gymuned (COPS). Byddaf yn canolbwyntio ar y canlynol:

PLISMONA CYMDOGAETHAU LLEOL
CEFNOGI DIODDEFWYR A CHYMUNEDAU
SYSTEM CYFIAWNDER TROSEDDOL DEG AC EFFEITHIOL
PCC GWELADWY A CHYFRIFOL

Rwy’n credu y bydd hyn yn gwasanaethu ein holl gymunedau ar draws Gogledd Cymru yn dda. Nid yn unig wrth i ni ddod allan o’r pandemig, ond hefyd wrth i ni edrych ymlaen i’r dyfodol.

Paratowyd y ffurflen hon gan Michelle Perfect, Asiant Etholiad, 33 Henry Taylor Street, Fflint, Sir y Fflint CH6 5PP.

Manylion cyswllt: www.acd4pcc.wales

Ymgeiswyr eraill yng Gogledd Cymru