Choose My Police and Crime Commissioner

About Police and Crime Commissioners, Police, Fire, and Crime Commissioners, and Mayors with PCC or equivalent functions.

Police and Crime Commissioners (PCCs) ensure the policing needs of your community are met as effectively as possible and oversee how crime is tackled in your area.

PCCs

Police and Crime Commissioners (PCCs) are elected to hold your police force to account for delivering the kind of policing you want to see. PCCs are responsible for the totality of policing in their force area and aim to cut crime and deliver an effective and efficient police service. PCCs bring a public voice to policing and they do this by:

 • Engaging with the public and victims of crime to help set police and crime plans;
 • Ensuring the police force budget is spent where it matters most; and
 • Appointing the chief constable, holding them to account for delivery of their objectives, and if necessary, dismissing them.

Work with others

PCCs also work with your council and other organisations to promote and enable joined up working on community safety and criminal justice. As directly elected individuals, they provide opportunities for greater collaboration and effective scrutiny of public services. In doing so, PCCs also have regard to national cross border threats, and ensure there is an effective policing response.

The PCC does not “run” the police force. Chief Constables continue to be responsible for the day-to-day operations of the police, but they are accountable to the public via the PCC.

Represent the entire community

PCCs are required to swear an oath of impartiality when they are elected to office. The oath is designed so that they can publicly set out their commitment to: serve all of the people in their Police Force Area; act with integrity and diligence; give a voice to the public; act with transparency so that they may be effectively held to account; and not interfere with the operational independence of police officers.

PFCCs

Police, Fire and Crime Commissioners (PFCCs) will be elected in Cumbria, Essex, Staffordshire and Northamptonshire to hold the police force to account for delivering the kind of policing you want to see. In addition to their role overseeing the police, a PFCC is also the Fire and Rescue Authority (FRA) for their area. PFCCs bring a public voice to policing and the fire and rescue service and they do this by:

 • engaging with the public and victims of crime to help set police and crime plans;
 • setting the fire and rescue objectives for their area through a fire and rescue plan;
 • ensuring the police force and fire and rescue service budgets are spent where it matters most; and
 • appointing the chief constable and chief fire officer, holding them to account for delivery of their objectives and if necessary, dismissing them.

The PFCC does not “run” the police force or the fire service. Chief Constables and Chief Fire Officers continue to be responsible for the day-to-day operations of the police force and fire service respectively, but they are accountable to the public via the PFCC.

With a single directly elected individual overseeing both police and fire and rescue services, there are greater opportunities for blue light collaboration.

Combined Authority Mayors

Combined authority mayors with PCC functions will be elected in Greater Manchester, York and North Yorkshire, and West Yorkshire to hold the police force to account for delivering the kind of policing you want to see. The functions that Combined Authority Mayors exercise in relation to policing are the same as in Police Force Areas where PCCs are elected, and they are accountable to the public at the ballot box in the same way that PCCs are in other Police Force Areas.

Additionally, the Mayor of Greater Manchester exercises Fire and Rescue Authority (FRA) functions, and from May 2024, the first Mayor of York and North Yorkshire will do so also.

The Government is also seeking to transfer PCC functions to the Mayor of South Yorkshire and the Mayor of West Midlands from the May 2024 elections. Provided the Orders relating to the transfer in both areas are agreed by parliament, the electorate in those two areas will elect mayors who exercise PCC functions.

Mayor of London

A Mayor will be elected in London who exercises functions equivalent to a PCC and is responsible for holding the police force to account for delivering the kind of policing you want to see. The functions that the Mayor of London exercises in relation to policing are equivalent to Police Force Areas where PCCs are elected, and the Mayor is accountable to the public at the ballot box in the same way that PCCs are in other Police Force Areas.

Ynglŷn â Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, Comisiynwyr yr Heddlu, Tân a Throseddu, a Meiri sy'n ymgymryd â swyddogaethau CHTh neu gyfatebol.

Mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (CHTh) yn sicrhau bod anghenion plismona eich cymuned yn cael eu diwallu mor effeithiol â phosibl ac yn goruchwylio sut yr eir i'r afael â throseddau yn eich ardal.

Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu

Mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (CHTh) yn cael eu hethol i ddwyn eich heddlu i gyfrif am ddarparu'r math o blismona yr hoffech ei weld. Mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn gyfrifol am blismona yn eu hardaloedd heddlu cyfan a'u nod yw lleihau troseddau a darparu gwasanaeth yr heddlu effeithiol ac effeithlon. Mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn dod â llais cyhoeddus i blismona ac maent yn gwneud hyn drwy:

 • Ymgysylltu â’r cyhoedd a dioddefwyr troseddau i helpu i osod cynlluniau plismona a throseddu;
 • Sicrhau bod cyllideb yr heddlu yn cael ei gwario lle bo'r pwys mwyaf;
 • Penodi’r prif gwnstabl, ei ddwyn i gyfrif am gyflawni ei amcanion, a'i ddiswyddo os oes angen.

Gweithio gydag eraill

Mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu hefyd yn gweithio gyda'ch cyngor a sefydliadau eraill i hyrwyddo a galluogi gweithio cydgysylltiedig ar ddiogelwch cymunedol a chyfiawnder troseddol. Fel unigolion a etholir yn uniongyrchol, maent yn darparu cyfleoedd ar gyfer mwy o gydweithio a chraffu effeithiol ar wasanaethau cyhoeddus. Wrth wneud hynny, mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu hefyd yn rhoi sylw i fygythiadau trawsffiniol cenedlaethol, ac yn sicrhau bod ymateb plismona effeithiol ar waith.

Nid yw Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn “rhedeg” yr heddlu. Mae Prif Gwnstabliaid yn parhau i fod yn gyfrifol am weithrediadau’r heddlu o ddydd i ddydd, ond maent yn atebol i’r cyhoedd drwy’r CHTh.

Cynrychioli'r gymuned gyfan

Mae'n ofynnol i Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu dyngu llw o ddidueddrwydd pan gânt eu hethol i swydd. Mae’r llw wedi’i gynllunio fel y gallant nodi’n gyhoeddus eu hymrwymiad i'r canlynol: gwasanaethu'r holl bobl yn eu hardal Heddlu; gweithredu gydag uniondeb cymeriad a diwydrwydd; rhoi llais i'r cyhoedd; gweithredu'n dryloyw fel y gellir eu dwyn i gyfrif yn effeithiol; peidio ag ymyrryd ag annibyniaeth weithredol swyddogion yr heddlu.

Comisiynwyr yr Heddlu, Tân a Throseddu

Bydd Comisiynwyr yr Heddlu, Tân a Throseddu (CHTTh) yn cael eu hethol yn Cumbria, Essex, Swydd Stafford a Swydd Northampton i ddwyn yr heddlu i gyfrif am ddarparu’r math o blismona yr hoffech ei weld. Yn ogystal â'i rôl yn goruchwylio'r heddlu, Comisiynydd yr Heddlu, Tân a Throseddu (CHTTh) fydd yr Awdurdod Tân ac Achub ar gyfer ei ardal hefyd. Mae CHTTh yn dod â llais y cyhoedd i blismona a’r gwasanaeth tân ac achub ac maent yn gwneud hyn drwy:

 • ymgysylltu â’r cyhoedd a dioddefwyr troseddau i helpu i osod cynlluniau plismona a throseddu;
 • gosod yr amcanion tân ac achub ar gyfer eu hardal trwy gynllun tân ac achub;
 • sicrhau bod cyllidebau’r heddlu a’r gwasanaeth tân ac achub yn cael eu gwario lle bo’r pwys mwyaf;
 • penodi’r prif gwnstabl a’r prif swyddog tân, eu dwyn i gyfrif am gyflawni eu hamcanion a'u diswyddo os oes angen.

Nid yw Comisiynydd yr Heddlu, Tân a Throseddu yn “rhedeg” yr heddlu na’r gwasanaeth tân. Mae'r Prif Gwnstabliaid a'r Prif Swyddogion Tân yn parhau i fod yn gyfrifol am weithrediadau'r heddlu a'r gwasanaeth tân o ddydd i ddydd, ond maent yn atebol i'r cyhoedd drwy'r CHTTh.

Gydag un unigolyn etholedig yn goruchwylio’r heddlu a’r gwasanaethau tân ac achub, mae mwy o gyfleoedd or an cydweithio rhwng y gwasanaethau golau glas.

Meiri Awdurdodau Cyfun

Bydd meiri awdurdodau cyfun sy'n ymgymryd â swyddogaethau CHTh yn cael eu hethol ym Manceinion Fwyaf, Efrog a Gogledd Swydd Efrog, a Gorllewin Swydd Efrog i ddwyn yr heddlu i gyfrif am ddarparu’r math o blismona yr ydych am ei weld. Mae’r swyddogaethau y mae Meiri Awdurdodau Cyfun yn eu harfer mewn perthynas â phlismona yr un fath ag mewn ardaloedd Heddluoedd lle caiff Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu eu hethol, ac maent yn atebol i’r cyhoedd yn y blwch pleidleisio yn yr un modd ag y mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu mewn ardaloedd Heddluoedd eraill.

Yn ogystal, mae Maer Manceinion Fwyaf yn arfer swyddogaethau'r Awdurdod Tân ac Achub, ac o fis Mai 2024 ymlaen, bydd Maer cyntaf Efrog a Gogledd Swydd Efrog yn gwneud hynny hefyd.

Mae’r Llywodraeth hefyd yn ceisio trosglwyddo swyddogaethau CHTh i Faer De Swydd Efrog a Maer Gorllewin Canolbarth Lloegr o etholiadau Mai 2024. Ar yr amod bod y Senedd y Deyrnas Unedig yn cytuno ar y Gorchmynion sy'n ymwneud â throsglwyddo yn y ddwy ardal, bydd yr etholwyr yn y ddwy ardal hynny yn ethol maer a fydd yn arfer swyddogaethau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu.

Maer Llundain

Bydd Maer yn cael ei ethol yn Llundain sy'n arfer swyddogaethau sy'n cyfateb i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu ac sy'n gyfrifol am ddwyn yr heddlu i gyfrif am ddarparu'r math o blismona yr hoffech ei weld. Mae'r swyddogaethau y mae Maer Llundain yn eu harfer mewn perthynas â phlismona yn cyfateb i Ardaloedd Heddlu lle caiff Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu eu hethol, ac mae'r Maer yn atebol i'r cyhoedd yn y blwch pleidleisio yn yr un modd ag y mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu mewn Ardaloedd Heddlu eraill.