Comisiynwyr Heddlu a Throseddu;

Caiff comisiynwyr heddlu a throseddu eu hethol gan yr heddlu i sicrhau bod anghenion plismona cymunedau yn cael eu bodloni mor effeithiol â phosibl ac i oruchwylio sut y delir â throseddu yn ardal eich heddlu chi.

Callum James Littlemore

Dylai pawb allu byw eu bywydau heb ofni gwahaniaethu neu gamdriniaeth. Yn anfoddus, mae troseddau casineb ar gynnydd, ac mae gormod o bobl yn methu teimlo’n ddiogel yn eu cymunedau erbyn hyn.

Mae pobl yn erfyn am newid ac maent yn daer am weld plismona mwy gweladwy, yn enwedig mewn mannau sy’n aml yn teimlo’u bod wedi’u hanghofio.

Byddaf yn brwydro i gadw ein cymunedau yn ddiogel trwy gyflwyno mesurau sydd wedi ennill eu plwyf a chydweithio â chymunedau lleol i fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a lleihau aildroseddu.

Os caf fy ethol ar 6 Mai, dyma fydd fy mhrif flaenoriaethau:

  • Plismona mwy gweladwy i fynd i’r afael â throseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, yn enwedig mewn cymunedau sy’n teimlo ar ei hôl hi o ran y presenoldeb plismona, trwy recriwtio mwy o PCSOs a swyddogion yr heddlu.
  • Cynorthwyo dioddefwyr a thystion troseddau â chymorth prydlon o ansawdd uchel i helpu i liniaru niwed ac ailadeiladu bywydau.
  • Atal y defnydd o dechnoleg adnabod wynebau ymwthiol ar y diwrnod cyntaf.
  • Cyfiawnder mwy adferol a dedfrydau cymunedol am droseddau llai difrifol.
  • Cyfeirio adnoddau at dargedu masnachu cyffuriau yn hytrach na throseddau meddu ar gyffuriau.
  • Mynd i’r afael â throseddau casineb, yn cynnwys ei gwneud hi’n haws i roi gwybod am ddigwyddiadau a buddsoddi mewn gwasanaethau cymorth.
  • Lleihau aildroseddu trwy gydweithio â chyflogwyr a gwasanaethau addysg ac iechyd i ailintegreiddio cyn-droseddwyr yn y gymdeithas trwy fynediad at dai, swyddi, prentisiaethau, gwaith gwirfoddol a hyfforddiant.
  • Gwrthwynebu ymdrechion didrugaredd a pheryglus i orfodi cymunedau ar y cyrion i wynebu hyd yn oed rhagor o blismona anghyfartal.
  • Cyhoeddi strategaeth ynghylch mynd i’r afael ag anghyfartaledd hiliol yn y system cyfiawnder troseddol.
  • Gwrthwynebu ymdrechion i leihau ein hawl i brotestio.

Cyhoeddwyd gan Claire Halliwell ar ran Callum Littlemore (Democratiaid Rhyddfrydol Cymru), 15th Floor, Brunel House, 2 Fitzalan Road, Cardiff, CF24 0EB.

Ymgeiswyr eraill yng De Cymru