Comisiynwyr Heddlu a Throseddu;

Caiff comisiynwyr heddlu a throseddu eu hethol gan yr heddlu i sicrhau bod anghenion plismona cymunedau yn cael eu bodloni mor effeithiol â phosibl ac i oruchwylio sut y delir â throseddu yn ardal eich heddlu chi.

Alun Edward Michael

Rwyf yn benderfynol o sicrhau mai De Cymru yw’r lle gorau i fyw a gweithio, ar ôl dangos yr ymrwymiad a’r arweinyddiaeth i sicrhau bod gan Dde Cymru y gwasanaeth heddlu gorau posibl tra’n atal troseddu a niwed lle bynnag y bo hynny’n bosibl.

Ein gwasanaeth heddlu ni yw un o’r rhai sy’n perfformio orau yng Nghymru a Lloegr – er gwaethaf toriadau sylweddol i Grant yr Heddlu gan Lywodraethau Ceidwadol olynol yn San Steffan.  Rwyf wedi diogelu plismona’r gymdogaeth – gan fanteisio i’r eithaf ar y PCSO ychwanegol a ariennir gan Lywodraeth Llafur Cymru – tra’n arwain arloesedd wrth fynd i’r afael ag achosion troseddu, fel camddefnyddio sylweddau, trawma a thrais yn ystod plentyndod.

Mae cam-drin a thrais domestig yn niweidio cymunedau – felly yn ogystal â chynorthwyo dioddefwyr, rwyf wedi buddsoddi mewn herio tramgwyddwyr trwy raglen Drive, sydd yn lleihau trais a niwed mewn teuluoedd.

Rwyf wedi datblygu tîm cryf ac wedi sicrhau bod gan ein heddlu yr adnoddau sydd eu hangen arnynt.  Rwyf yn benderfynol o gynyddu ein gwaith ataliaeth ac ymyrraeth gynnar i gyflawni fy Nghynllun Heddlu a Throseddu.

Cydweithredu yw’r elfen hanfodol – felly rwyf yn gwrando ar safbwyntiau pobl, er mwyn sicrhau ein bod yn cyflawni yn y ffordd orau i’n cymunedau.  Mae ein swyddogion a’n PCSO wedi gweithio gyda phobl ar draws De Cymru trwy gydol COVID-19, ac rwyf wedi gweithio gyda Gweinidogion Llafur Cymru, Awdurdodau Lleol a Sefydliadau Gwirfoddol – i gynnal plismona lleol tra’n bodloni galw cynyddol.

Rwyf yn gweithio’n galed i ymgysylltu a bodloni anghenion ein holl gymunedau amrywiol.  Rwyf yn gweithio ar draws y System Cyfiawnder Troseddol i sicrhau bod troseddwyr yn dod o flaen eu gwell mor gyflym ac effeithiol â phosibl.

Mae gennyf enw da yn cyflawni, rwyf yn angerddol dros atal troseddu a chynyddu’r gwaith gyda’r tîm arwain yr wyf wedi ei sefydlu.  Rwyf eisiau i bob cymuned yn Ne Cymru fod yn ddiogel.

 

Paratowyd y ffurflen hon gan Stewart Owadally, Asiant Etholiad, Temple Court, 13A Heol y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9HA.

Ymgeiswyr eraill yng De Cymru