Comisiynwyr Heddlu a Throseddu;

Caiff comisiynwyr heddlu a throseddu eu hethol gan yr heddlu i sicrhau bod anghenion plismona cymunedau yn cael eu bodloni mor effeithiol â phosibl ac i oruchwylio sut y delir â throseddu yn ardal eich heddlu chi.

Pat Astbury

Ar ddydd Iau 6ed o Fai cewch gyfle i benderfynu pwy fydd y Comisiynydd Heddlu a Throsedd (PCC). Bydd bobl ar draws Gogledd Cymru gyda dewis clir rhwng mwy o wleidyddiaeth sy’n creu rhaniadau neu PCC sydd gyda polisïau lleol ac yn mynd i gydweithio gyda llywodraeth i gael mwy o heddlu yn y cymunedau.

Rwyf wedi bod yn siarad gyda trigolion a busnesau ar draws Gogledd Cymru gan wrando ar eu consyrn. Un peth sy’n glir mae pobl eisiau PCC gyda’r sgiliau a’r profiad i wneud y swydd gan focysu ar y materion pwysig.

Gyda’ch cefnogaeth byddwn yn buddsoddi mwy yn yr heddlu

Mae gennyf gynllun clir i dorri troseddau a gwneud ein cymunedau yn fwy diogel drwy:

  • Gau i lawr y gangiau cyffuriau ‘county lines’ sy’n manteisio ar bobl ifanc a difetha cymunedau.
  • Atal ymddygiad gwrthgymdeithasol gyda mwy o heddlu gweledol.
  • Buddsoddi mewn technoleg a hyfforddiant i leihau troseddau ar y we.
  • Focysu ar droseddau cefn gwlad o ‘flytipio’ i ddwyn cerbydau ac anifeiliaid.
  • Gweithio gyda cymunedau ar draws Gogledd Cymru i wneud y ffyrdd yn ddiogel i bawb.
  • Cynnig cefnogaeth i rai sydd wedi dioddef trais yn y cartref ac ymddygiad sy’n rheoli eraill.

Yn fy ngwaith fel cadeirydd Panel Heddlu a Throseddau Gogledd Cymru rwy’n deall yr heriau mae’r heddlu yn wynebu ac yn deall yr hyn sydd angen ei wneud o Wrecsam yn y dwyrain i Gaergybi yn y gorllewin.

Yr etholiad ar Fai y 6ed yw’r cyfle i ethol PCC gyda’r profiad a’r ymroddiad i ddod a chynllun clir i Ogledd Cymru. Gan flaenoriathu polisiau ar gyfer y gymuned leol a sicrhau fod cymunedau ar draws yr ardal yn cael llais.

Gyda’th cefnogaeth byddwn yn buddsoddi mwy yn yr heddlu, yn lleihau troseddau ac yn gwneud cymunedau ar draws y Gogledd yn fwy diogel.

Wedi ei hyrwyddo gan Anne Roberts MBE ar ran Pat Astbury o gyfeiriad 27 Princes Drive, Bae Colwyn, LL29 8HT

Manylion cyswllt: http://www.northwalesconservatives.org.uk

Ymgeiswyr eraill yng Gogledd Cymru