Comisiynwyr Heddlu a Throseddu;

Caiff comisiynwyr heddlu a throseddu eu hethol gan yr heddlu i sicrhau bod anghenion plismona cymunedau yn cael eu bodloni mor effeithiol â phosibl ac i oruchwylio sut y delir â throseddu yn ardal eich heddlu chi.

Jeff Cuthbert

Mae wedi bod yn fraint gwasanaethu fel Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer Gwent ers 2016. Dyma pam rwyf yn gofyn i chi am ail dymor am fy mod eisiau parhau i weithio i wneud Gwent yn lle diogel i fyw a gweithio.

Mae cryn dipyn wedi cael ei wneud yn barod. Ers 2016, rydym wedi penodi tua 170 o Swyddogion ychwanegol ac mae gennym gynlluniau am fwy. Ynghyd â 101 o Swyddogion Cymorth Cymunedol Llywodraeth Cymru, rydym yn datblygu timau cryf ar gyfer plismona’r gymdogaeth.

Rwyf eisiau datblygu’r cymorth yr ydym yn ei roi i ddioddefwyr troseddau ymhellach, yn arbennig dioddefwyr trais a cham-drin domestig difrifol. Byddwn yn parhau i fuddsoddi yn y gwasanaethau cymorth hyn.

Mae ein gwaith partneriaeth yn cael ei gymeradwyo’n fawr, ac mae hynny’n haeddiannol. P’un ai’n gweithio gyda’r GIG, neu lywodraeth leol, neu’r sector gwirfoddol, rydym yn gryfach wrth gyfuno ein hadnoddau.

Ni ddylai unrhyw ran o Went deimlo’n ynysig neu wedi ei hanwybyddu. Mae cydlyniant cymunedol yn rhan bwysig o fy Nghynllun Plismona a Throseddu a bydd hynny’n parhau. Bydd pob rhan o Went, a phob cymuned yng Ngwent, yn cael eu trin yn deg ac yn gyfartal. Mae hynny’n wir am wardiau, ardaloedd trefol a gwledig; neu grwpiau ethnig a diwylliannol gwahanol.

Yn yr un modd, mae’n rhaid i bob dinesydd yng Ngwent gael triniaeth deg yn ôl y gyfraith a chael hawl i barch a diogelwch personol.

Mae’n bwysig buddsoddi yn ninasyddion y dyfodol. Dyma pam yr ydym wedi creu’r Heddlu Bach. Mae’r cynllun arloesol hwn yn annog plant ysgol gynradd i gymryd diddordeb cadarnhaol yn eu cymunedau a’u helpu i fod yn ddinasyddion da fel oedolion yn y dyfodol.

Rwyf eisiau gallu parhau gyda’r gwaith hwn am dymor arall ond mae angen eich cymorth chi arnaf.

jeff.cuthbert@hotmail.co.uk

Paratowyd y ffurflen hon gan Dave Bezzina, Rebecca House, Kingshill South, Hengoed CF82 7GU.

Ymgeiswyr eraill yng Gwent