Comisiynwyr Heddlu a Throseddu;

Caiff comisiynwyr heddlu a throseddu eu hethol gan yr heddlu i sicrhau bod anghenion plismona cymunedau yn cael eu bodloni mor effeithiol â phosibl ac i oruchwylio sut y delir â throseddu yn ardal eich heddlu chi.

Clayton Francis Jones

PROFIAD

Cynghorydd Sir Etholedig a Llywodraethwr Ysgol ym 1981. Ni dderbyniwyd unrhyw gyflog ERIOED.

Yn weithgar o fewn Liaison yr Heddlu lleol a Thwristiaeth.

Ganwyd mewn teulu amlddiwylliannol yn y diwydiant glo; mae teulu ei bartner i gyd yn bobl a anwyd yn Lloegr sydd wedi cofleidio ein cymdeithas.

Wedi dechrau yn y Co Operative pan yn 14 oed; aelod cyntaf USDAW i dynnu’n ôl o’r ardoll wleidyddol. Prynodd Shamrock Coaches ym 1984. Ar hyn o bryd, perchennog eiddo trwyddedig yng Nghaerffili.

Cymro di-Gymraeg sy’n cefnogi ein treftadaeth – mae gan ei fab a’i ŵyr sgiliau dwyieithog.

Mae Gwlad yn credu mewn:

R….HYDDID
Dylai plismona fod drwy gydsyniad democrataidd cyhoeddus.

H….YBU CYFIAWNDER. Dylai blaenoriaethau’r heddlu adlewyrchu gwerthoedd y gymdeithas sy’n cael ei phlismona, gan ganolbwyntio ar atal niwed gwirioneddol i bobl ac anifeiliaid fel ei gilydd – heb fod yn daeog i’r rhai sy’n cael eu tramgwyddo’n hawdd.

Y….MWNEUD YN DEG gyda phob cymuned, gan gydnabod eu hamrywiaeth.

D….IFFUANTRWYDD yn ein hymrwymiad i wneud Cymru’n wlad gwell – fel mae pobl unrhyw Genedl arall gyda hunan-barch yn gwneud

D….EMOCRATIAETH i wneud Cymru’n wlad o gyfleoedd teg i bawb. Mae Gogledd Iwerddon a’r Alban yn gweinyddu eu cyfreithiau eu hunain, pam mae San Steffan yn gwrthod yr un peth i Gymru?

I….AWN BWYLL: Mae gan Gymru bedwar llu’r heddlu, ac eto dim ond un sydd gan yr Alban a Gorllewin Canolbarth Lloegr. Mae’r ddyblygu yn aneffeithlon ar gyllid, gyda thaliadau’n cynyddu 3.95% yn 2021 gyda thair canolfan alwadau. Dylid adleoli swyddi gweinyddol i blismona.

D….ARPARIAETH IEUENCTID fel blaenoriaeth, gan ganiatáu tagio troseddwyr risg isel. Bydd angen buddsoddi yn y ddau.

Ffoniwch: 02920 320120.
E-bost: post@gwlad.org
Gwefan: www.gwlad.org
Trydar: @Gwlad_Gwlad
Facebook: GwladMain

Cyhoeddwyd gan Kate Louise Parker, Bar Chwareuon Aneurin, Caerffili, CF83 2PG.

Ymgeiswyr eraill yng Gwent